Jaarverslagen

 

Van Borssum Buisman Stichting

Jaarverslag 2019

 

De Van Borssum Buisman Stichting werd opgericht op 5 augustus 2019 bij notariële acte opgemaakt door Mr E.H.  Huisman te Heemstede. Een dag later volgde de inschrijving in het Handelsregister, met als KvK nummer 75524120. De Stichting heeft als doel het werk van kunstenaars uit de familie van Borssum Buisman bekendheid te geven.

Activiteiten

 

 • Vergaderingen: Het bestuur kwam bijeen op de dag van de oprichting
 • Website: Deze werd actief op 18 augustus 2019, als vanborssumbuismanstichting.nl
 • Productie boek over Jan van Borssum Buisman
  • Auteur: Willem Veenhoven, fotografie Jaap Pop
  • Uitgever: Gottmers Uitgeversgroep Haarlem
  • Tekst eind december bijna voltooid, foto’s nog ter aanvulling
  • Financiering: verkoop >500 van oplage 1000 en subsidie
 • Subsidies werden aangevraagd op 1 september. Op 1 december 2019 waren er toezeggingen van:
  • Huisman Hogendoorn en Wieringa Notarissen Heemstede
  • Teylers Stichting
  • Prins Bernhard Cultuurfonds
  • Ruigrokfonds            
  • Fonds N.N.
  • Gravin van Bylandt Fonds
  • Familie van Borssum Buisman

Beleid

 

Presentatie en bevordering van het boek

Boek: Jan van Borssum Buisman: Kunst en vrijheid. Leven en werken van een Haarlems beeldend kunstenaar.

Willem Veenhoven,  2021

Gottmer Uitgevers Groep, Haarlem

Dit boek kan vanaf 10 maart 2021 worden besteld via internet of bij de Boekhandel

Bestuur

 

Mr J.J.H. Pop, Haarlem, voorzitter,

Dr W.A. Veenhoven, Bloemendaal, secretaris

Jhr Drs F. van Foreest, Overveen, penningmeester

Financieel verslag

In dit hoofdstuk vindt u het financieel verslag voor heel 2019. Om aan de richtlijnen van de

overheid voor ANBI-instellingen te voldoen dienen we als stichting minder dan 10% aan

kosten uit te geven

Balans 2019

In 2019 zijn er alleen donaties via de bank ontvangen. Deze zijn terug te vinden aan de

activa zijde. Eind 2019 hadden we vanuit de stichting 2.000 euro op onze rekening

staan. Aan de passivakant vinden we het vermogen, volledig toegerekend aan reserves ten

behoeve van dit project.

 

ACTIVA

 PASSIVA

 Liquide middelen

Reserves en fondsen

 

Bank

€ 2.000

Bestemmingsreserve boek

€ 2.000

Totaal activa

€ 2.000

Totaal passiva

€ 2.000

Staat van Baten en Lasten 2019

 

In 2019 zijn de eerste twee donaties ontvangen. Deze worden gereserveerd voor de productie en uitgave van het boek. In 2019 zijn er nog geen kosten gemaakt.

 

BATEN EN LASTEN 2019

BEDRAG

Baten

Inkomsten uit donaties en giften

€ 2.000

Som van de baten

€ 2.000

Lasten

-

Som van de lasten

Resultaat

€ 2.000

 

Willem Veenhoven, secretaris

Floris van Foreest, penningmeester   

27 september 2020

 

Van Borssum Buisman Stichting

Hoge Duin en Daalseweg 16

2061 AG Bloemendaal

Email: waveenhoven@hetnet.nl

www.vanborssumbuismanstichting.nl

Jaarverslag 2020

 

Verslag van het bestuur

 

In verband met de coronaepidemie vonden in dit jaar alleen bijeenkomsten plaats langs digitale weg of door overleg via e-mail of telefoon.  De productie van het boek over Jan van Borssum Buisman afgerond. de financiering werd definitief geregeld. Overzichten hiervan zijn vermeld in een aparte rubriek. Tekst , fotografie en vormgeving werden voltooid. het boek zal verschijnen in -februari 2021.

Activiteiten

 

 • Vergaderingen: Het bestuur voerde per telefoon of in digitale vorm voornamelijk per e-mail.
 • Website:  de bereikbaarheid via Google moet nog verbeterd worden:  vanborssumbuismanstichting.nl 
 • Productie boek over Jan van Borssum Buisman
  • Auteur: Willem Veenhoven, fotografie Jaap Pop
  • Uitgever: Gottmers Uitgeversgroep Haarlem
  • Het boek was in opmaak gereed in november en werd op 2 december naar de drukker gestuurd. Het zal naar verwachting in februari 2021 verschijnen.
 • Financiering: bij de berekening is uitgegaan van een eerste oplage van 500 exemplaren.
 • Subsidies zorgen voor een aanzienlijk deel van de financiering , ze zijn afkomstig van:
  • Huisman Hogendoorn en Wieringa Notarissen Heemstede
  • Teylers Stichting
  • Prins Bernhard Cultuurfonds
  • Ruigrokfonds
  • Fonds N.N.
  • Gravin van Bylandt Fonds
  • P. van Vrede Fonds
  • Stichting Savelstee-Vermeulen
  • Vrienden van het Noord-Hollands Archief
  • Familie van Borssum Buisman

 Ontwikkelingen 2020

 

De presentatie van het boek had volgens eerdere bedoelingen moeten plaatsvinden in Teylers Museum, zo mogelijk in het Auditorium. Aanvankelijk werd gedacht aan november-december 2020, later aan maart 2021. In verband met de maatregelen ter beperking van de corona epidemie kan dit niet doorgaan. Hetzelfde geldt voor een bedoelde expositie in het Museum Haarlem.

Er zal worden geprobeerd voor de presentatie een goede werkwijze te vinden. Als uitstel niet zinvol is zal dit neerkomen op digitale presentaties.

 

Toekomstplannen

Inventarisering en beschrijving van het werk van Hendrik van Borssum Buisman (1873-1951), kunstschilder en kastelein-conservator van Teylers Museum.

Bij het onderzoek naar het werk van zoon Jan kwamen ook veel gegevens over vader Hendrik

naar boven, variërend van biografieën, correspondentie en overzichten van zijn werk tot verblijfplaatsen van zijn schilderijen en vele foto’s. Het geheel leent zich voor de productie van een groot overzicht in artikel vorm. Dit werk kan naar verwachting in de loop van 2021 ter hand worden genomen.

Bestuur

 

Mr J.J.H. Pop, Haarlem, voorzitter,

Dr W.A. Veenhoven, Bloemendaal, secretaris

Jhr Drs F. van Foreest, Overveen, penningmeester

 

Financieel verslag

In dit hoofdstuk vindt u het financieel verslag voor heel 2020. Om aan de richtlijnen van de

overheid voor ANBI-instellingen te voldoen, dienen we als stichting minder dan 10% aan

kosten uit te geven.

Balans 2020

In 2020 zijn er donaties via de bank ontvangen. Deze zijn terug te vinden aan de

activa zijde. Eind 2020 hadden we vanuit de stichting bijna 4.000 euro op onze rekening

staan. Aan de passivakant vinden we het vermogen, volledig toegerekend aan reserves ten

behoeve van dit project.

ACTIVA

PASSIVA

Liquide middelen

Reserves en fondsen

 

Bank

€ 3.861

Bestemmingsreserve boek

€ 3.861

Totaal activa

€ 3.861

Totaal passiva

€ 3.861

Staat van Baten en Lasten 2020

 

In 2020 zijn er twee donaties ontvangen. Deze zijn gereserveerd voor de productie en uitgave van het boek. In 2020 zijn er kosten gemaakt voor het houden van een bankrekening en voor de website.

 

BATEN EN LASTEN 2020

BEDRAG

Baten

 

Inkomsten uit donaties en giften

€ 1.500

Som van de baten

€ 1.500

 

Lasten

 

Kosten rekening courant

€ 30,05

Kosten website

€ 108,90

Som van de lasten

€ 138,95

 

Resultaat

€ 1.361,05

 

Willem Veenhoven, secretaris,

Floris van Foreest, penningmeester

 

1 juni 2021                 

 

 

 

Jaarverslag 2021

 

 Verslag van het bestuur

 

De Van Borssum Buisman Stichting werd opgericht op 5 augustus 2019 bij notariële acte opgemaakt door Mr E.H.  Huisman te Heemstede. Een dag later volgde de inschrijving in het Handelsregister, met als KvK nummer 75524120. De Stichting heeft als doel het werk van kunstenaars uit de familie van Borssum Buisman bekendheid te geven.

 

Activiteiten

 

Vergaderingen: Het bestuur voerde in verband met de corona maatregelen alleen overleg per telefoon en in digitale vorm.

Website:          Deze werd actief op 18 augustus 2019, als www.vanborssumbuismanstichting.nl

De site werd regelmatig geraadpleegd

Productie boek over Jan van Borssum Buisman:

                        Auteur Willem Veenhoven, fotografie grotendeels door Jaap Pop

                        Uitgever:  Gottmers Uitgeversgroep Haarlem

Het boek is op 10 maart 2021 verschenen.

Financiering:    bij de berekening is uitgegaan van een eerste oplage van 500 exemplaren.

Subsidies zorgen voor het grootste deel van de financiering.

Subsidiegevers:

·      Huisman Hogendoorn en Wieringa Notarissen Heemstede

·      Teylers Stichting                                                   

·      Prins Bernhard Cultuurfonds                                              

·      Ruigrokfonds                                                                    

·      Gravin van Bylandt Fonds

·      Fonds NN,

·      J.P. van Vrede Fonds,

·      Stichting Savelstee-Vermeulen,      

·      Vrienden van het Noord-Hollands Archief

·      Familiefonds

 Ontwikkelingen 2021

 

In verband met de maatregelen ter beperking van de corona epidemie is de presentatie van het boek niet doorgegaan. Het boek is uitgebreid gepresenteerd door digitale aankondigingen. Gelijktijdig met de verschijning werd een groot artikel aan het boek gewijd in het Haarlems Dagblad.

Ook de bedoelde expositie in het Museum Haarlem kon niet plaatsvinden.

Deze expositie werd wel al voorbereid en is uitgesteld naar de periode 7 januari tot 4 april 2022.

 

Toekomstplannen

 

Inventarisering en beschrijving van het werk van Hendrik van Borssum Buisman (1873-1951), kunstschilder en kastelein-conservator van Teylers Museum.

In 2021 werd een begin gemaakt met het verzamelen van gegevens en foto’s. De verdere uitwerking van de gegevens tot een overzichtsartikel van ongeveer 40 bladzijden zal worden voortgezet in 2022

Bestuur

 

Mr J.J.H. Pop, Haarlem, voorzitter,

Dr W.A. Veenhoven, Bloemendaal, secretaris

Jhr Drs F. van Foreest, Overveen, penningmeester

 

Financieel verslag

In dit hoofdstuk vindt u het financieel verslag voor heel 2021. Om aan de richtlijnen van de

overheid voor ANBI-instellingen te voldoen, dienen we minimaal 90% van de uitgaven algemeen nuttig te besteden.

 

Balans 2021

 

In 2021 zijn er gelden van subsidiegevers via de bank ontvangen. Met deze en de in 2020 ontvangen subsidies, is een groot deel van de kosten voor de productie en uitgave van het boek gefinancierd. Gezien de kosten voor het houden van een zakelijke rekening en de voltooiing van de productie is besloten om de rekening op te heffen. De bestemmingsreserve is volledig ingezet voor de productie van het boek. De balans is hiermee aan zowel activa als passiva zijde aan het einde van 2021 op nul uitgekomen.

 

 

ACTIVA

 PASSIVA

 Liquide middelen

Reserves en fondsen

Bank € 0

Bestemmingsreserve boek € 0

Totaal activa € 0

Totaal passiva € 0

Staat van Baten en Lasten 2021

 

In 2021 zijn er vier donaties/subsidies ontvangen. Deze zijn aangewend voor de productie en uitgave van het boek. Deze is uitgevoerd door de Gottmer Uitgeversgroep B.V. Daarnaast zijn er in 2021 nog kosten gemaakt voor onderhoud van de website en de zakelijke rekening. Eind 2021 is het saldo naar nul gebracht en deze opgeheven.

 

BATEN EN LASTEN 2021

BEDRAG

Baten

 

Inkomsten uit donaties en giften

€ 8.000

Som van de baten

€ 8.000

 

Lasten

 

Kosten productie en uitgave

€ 11.500

Kosten rekening courant

€ 91,86

Kosten website

€ 108,90

Som van de lasten

€ 11.700,76

 

Resultaat

(€ 3.700,76)

 

Jaarverslag 2022

 

 

Jaarverslag 2022

Van Borssum Buisman Stichting

 

Doelstelling Stichting

 

De Stichting is opgericht in 2018 en heeft als doel het werk van kunstenaars uit de familie van Borssum Buisman bekendheid te geven.

 

Bestuur

 

Mr J.J.H. Pop, Haarlem, voorzitter,

Dr W.A. Veenhoven, Bloemendaal, secretaris

Jhr Drs F. van Foreest, Overveen, penningmeester

 

Activiteiten

 

Vergaderingen Het bestuur voerde in verband met de corona maatregelen en door persoonlijke omstandigheden alleen overleg per telefoon en in digitale vorm.

Website              Werd bijgewerkt met verslagen en kunsthistorische gegevens

                               De site werd regelmatig geraadpleegd

Boek                     Jan van Borssum Buisman, Kunst en Vrijheid, leven en werken van een                                                   Haarlems beeldend kunstenaar.

                               Gepubliceerd 10 maart 2021. Presentatie en verdere aankondigingen vonden plaats                      langs digitale weg. De publicatie leidde tot de ontdekking van nog twee                                                          beeldhouwwerken. In 2021 Portret van Joep Jaspers, brons, 1999 (lijst 93a) en in 2022                              Portret van Jan Hein Heerkens Thijssen, gips, 1947 (lijst 18a).

Expositie:            Jan van Borssum Buisman. Museum Haarlem, februari-april 2022. Gasthuiszaal

                                Overzicht van 17 werken en van toepasselijk beeldmateriaal

                               Opening 3 februari 2022. Door Jaap Ploos van Amstel  (1926-1 mei 2022)

Voordrachten   Gehouden door Willem Veenhoven, voor het

                               Noord-Hollands Archief op 25 februari

                               Museum Haarlem op 6 maart bij de opening van de expositie op 10 maart,

                              

Actualiteit

 

Voortzetting van de inventarisatie en beschrijving van het werk van Hendrik van Borssum Buisman (1873-1951), kunstschilder en kastelein-conservator van Teylers Museum.

In 2021 werd een begin gemaakt met het verzamelen van gegevens en foto’s. In 2022 werd de inventarisatie grotendeels afgerond. Het onderzoek van archiefgegevens werd voortgezet.  

Het ligt in de bedoeling deze gegevens in de loop van 2023 uit te werken in een overzichtsartikel en mogelijk ook in een boek.

 

Financieel Verslag 2022

 

In dit jaar zijn geen kosten meer gemaakt voor de uitgave van het boek over Jan van Borssum Buisman. De nadruk bij de exploitatie lag op de verkoop van boeken ten dienste van de instandhouding van de website.

 

Hiermee ontstaat het volgende beeld:

 

Staat van Baten en Lasten 2022

 

BATEN EN LASTEN 2022

BEDRAG

Baten

 

Inkomsten uit donaties en giften

€ 105,95

      Boeken

€ 105,95

      Totaal

€ 357,83

Lasten

 

Boeken

€ 251,80

Kosten rekening courant

€   29,40

Kosten website

€ 108,90

Som van de lasten

€  390,10

 

Resultaat

€    - 32,18

 

Balans 2022

 

De berekening is per 31 december  2022

De banktegoeden ABN nr -913 en de bestemmingsreserve zijn hierin opgenomen

De bestemmingsreserve bestaat uit eerder ingebrachte particuliere bijdragen.

 

ACTIVA

 

PASSIVA

 

Bank

€1055,35

Bestemmingsreserve

€1055,35

 

Totaal activa

€1055,35

Totaal passiva

€1055,35

 

14 februari 2023

 

Willem Veenhoven, secretaris

Floris van Foreest, penningmeester